Retningslinjer for bruk av heiskort

Alpinanleggenes Lands Forening (ALF) nr. 8/99 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT

 

TYPER HEISKORT

  • Dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.
  • Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.
  • Klippekort gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet

ANVENDELSE AV HEISKORT

  • Heiskort – unntatt klippekort – er personlige og kan ikke overdras til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
  • Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av kortet og kortet lar seg sperre. Anleggseier gis anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.
  • Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

REFUSJON VED DRIFTSAVBRUDD

Fellesbestemmelser
Ved driftsavbrudd vil kortinnehaveren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes når vesentlige deler av det totale løypetilbudet (min. 50%) ikke kan benyttes, og summen av driftsavbruddene utgjør mer enn 1/3 av kortets gyldighetstid. Et driftsavbrudd må være av minst 30 min. varighet.

Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll ( som sterk vind, temperatur, snøforhold, tåke eller andre forhold som driftsledelsen ikke med rimelighet kunne ventes å ta med i betraktning når kortet ble solgt og som den heller ikke har hatt muligheter til å påvirke/ unngå), skal refusjonen tilsvare 50% av den delen av kortets gyldighetstid som ikke kunne benyttes. Det påligger driftsledelsen å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort/ halvdagskort eller timekort.

Refusjon ved sykdom eller skade

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

VÆR- OG FØREFORHOLD

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter, før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine ski og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med velkomstsenteret før du kjøper heiskort.

ERSTATNING FOR TINGSKADER I OPPFARTEN

  • Ved skader på ting (klær, utstyr osv) i oppfarten som ikke skyldes uaktsomhet fra kortbrukers side, vil kortbruker være berettiget til erstatning for økonomisk tap så sant ikke tredjemann er ansvarlig for den oppståtte skade. Slike skader må umiddelbart meldes anleggseier slik at skadeårsak og skadeomfang kan fastlegges og forslag til skadegodtgjørelse fremsettes av anleggseier.

INNDRAGNING AV HEISKORT

  • Heiskort kan bli inndratt ved vesentlig overtredelse av Skivettreglene og anvisninger i heiser og nedfarter, samt i forbindelse med skikjøring i beruset tilstand.